Tuesday, January 25, 2011

Cercul pedagogic Nr 3

Prof. Mircea Talmaciu
Instantanee fotografice (Imagini color) surprinse în timpul lecţiei demonstrative organizate de Catedra de Limba şi literatura română a Şcolii „Al. I. Cuza” –Podu Iloaiei, pe data de 27.11.2010, în cadrul Cercului pedagogic nr.3 al profesorilor de limba şi literatura română (conducător de cerc  - prof. Ioan Carnariu); 
Tema activităţii metodice desfăşurate în unitatea noastră de învăţământ:  Cazul lui Alexandru Lăpuşneanul – proces literar (caracterizarea de pe poziţii extreme acuzare – apărare, a personajului problematic  Lăpuşneanul), respectiv, utilizarea de către profesorii  îndrumători şi a altor strategii de abordare a textului literar: metoda horoscopului, metoda ciorchinelui, tehnica testelor.
 ŞCOALA „AL.LCUZA" Podu Iloaiei,      Iaşi

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
 -27 NOIEMBRIE 2010-


Catedra de Limba şi literatura română a şcolii noastre s-a decis asupra unei abordări interdisciplinare a
textului literar, luându-se în considerare transformările metodologice şi structurale care au loc în ştiinţa contemporană şi o orientare tot mai fermă spre o formare interdisciplinară a personalităţii umane în vederea integrării sale într-o societate democratică dinamică. Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative. Ele contribuie la dezvoltarea intelectuală, socială, emoţională şi estetică a elevului, cultivă încrederea în forţele proprii şi spiritul de competiţie. Între aceste activităţi, ne-am oprit asupra procesului literar, care a permis îmbinarea de sarcini didactice din (domenii de cunoaştere diverse, într-o structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă literaturii un
caracter dinamic şi atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne monotonia şi oboseala şi fortifică energiile intelectuale ale elevilor. Cu excepţia capitolului „modalităţi artistice", toate celelalte articulaţii ale unui comentariu de text (momentele cheie ale subiectului, mesajul, profilul moral al personajului incriminat) îşi găsesc, în modul cel mai firesc, locul într-un proces literar. Profesorii îndrumători au utilizat mai multe strategii didactice de abordare a textului literar
„Alexandru Lăpuşneanul”(proces literar(dezbatere problematizată a universului nuvelei lui Negruzzi)-ca „formă complexă de receptare a literaturii, de fapt, dezideratul ultim al studierii moderne a literaturii în şcoală" ( Const. Parfene ),  tehnica grupării elevilor în funcţie de atitudinea/poziţia faţă de o problemă(activitate de învăţare prin colaborare), metoda horoscopului, metoda ciorchinelui, tehnica testelor (tehnica alegerii multiple) )cu scopul principal de a răspunde viziunii asupra educaţiei, referitoare la asigurarea unui învăţământ cu un profund caracter formativ - aplicativ.


PROGRAMUL ACTIVITĂŢII

          9:00-9:30
1. Primirea invitaţilor
Prezentarea şcolii
Director coordonator- prof. Ionela ZMĂU Director adjunct- prof. Stepanida POSTELNICU
         9:30-10:50
2. Lecţie demonstrativă
Alexandru Lăpusneanul de C. Negruzzi- proces literar (caracterizarea, de pe poziţii extreme: acuzare-apărare, a personajului problematic Lăpuşneanu ( capabil să genereze o discuţie în contradictoriu, bazată strict pe realităţile oferite de opera literară a scriitorului Negruzzi), utilizând şi tehnica grupării elevilor în funcţie de atitudinea/poziţia faţă de o problemă(activitate de învăţare prin colaborare),metoda horoscopului, metoda ciorchinelui şi tehnica testelor (tehnica alegerii multiple); forme de activitate: frontală şi pe echipe)
Realizatori:
Prof. Mircea TALMACIU
Prof. Daniela CARPEN
Corealizator:
Prof.GabrielaHRIŢCU
Colaboratori:
Prof.MirelaDAMIAN
Prof. Tudoriţa DRĂGOI
Prof. Ionela ZMĂU
Prof. Stepanida POSTELNICU
Prof. Maria CORDUNEANU
          10:55-11:15
3.  „Strategii de abordare a textului nonliterar"-
referat
Prof.Mirela DAMIAN
          11:15-11:35
4.         „De la musique avant toute chose"- program artistic
Prof. Stepanida POSTELNICU
     11:35 5
5. Discuţii
             Practicarea procesului literar ca strategie de abordare a textului literar dă frumuseţe, bogăţie şi viaţă învăţării şcolare, dezvoltă componenta originalităţii gândirii, fantezia, încrederea în sine şi spiritul de competiţie.Această tehnică dezvoltă abilităţi de argumentare şi contraargumentare. Elevii îşi pot dovedi competenţele de analiză critică, îşi manifestă originalitatea în exprimarea opiniilor, dovedesc receptivitate şi toleranţă faţă de interlocutori. Procesul literar cultivă interesul elevilor pentru lectură, sporind considerabil aportul motivaţional prin şansa pe care le-o oferă, de a deveni „judecătorii" personajelor cărţii recomandate spre citire. El este şi un antidot al lecturii superficiale, antrenându-i pe elevi la o lectură mai atentă, dintr-o perspectivă critică. Cunoştinţele dobândite în acest fel sunt mai temeinice şi mai durabile, personajele cărţii devenind fiinţe apropiate, de care elevii se leagă prin simpatie sau antipatie, admiraţie sau dispreţ. De asemenea, procesul literar oferă oportunităţi pentru
validarea unor comportamente sau pentru sancţionarea altora şi pentru exersarea lucrului în echipă, accesibilizează elevul spre însuşirea conţinuturilor literare într-o manieră activă, facilitează socializarea elevilor, îi familiarizează cu modul de gândire, trăire şi acţiune, specific anumitor status-uri profesionale, culturale, ştiinţifice etc., le dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii problematice dificile şi capacitatea empatică.
Acest gen de „teatru” nu propune certitudini în judecarea personajelor, ci stimulează neliniştea interogativă a colectivului de elevi evidenţiind aspectele conflictuale ale operei, determinând elevul să găndească, să „vadă” eroul cu ochii sufletului său.


Procesul literar permite, mai mult decât un comentariu obişnuit, introducerea unor   < elemente de problematizare, mai ales pe teme morale, devenind astfel un instrument de investigare, în profunzime, a faptelor de viaţă prezentate în opera literară, pentru a găsi resorturile intime care l-au împins, pe unul sau altul dintre personaje să acţioneze într-un anumit fel şi nu în altul. „Noile generaţii de elevi aşteaptă de la profesori noi pedagogii şi noi didactici. Stilurile de învăţare nu sunt imuabile ca parte a «naturii etern umane» sugerată în romanele epocilor anterioare. Ele au o dinamică accentuată de transformările permanente ale tehnologiilor suporturilor de informaţie, acum accesibile elevilor şi dincolo de zidurile şcolii. Cei din bancă cer acelora de la catedră să selecteze şi să transpună pedagogic conţinuturile disciplinelor în acord cu ceea ce este relevant pentru ei, într-o lume în curs de informatizare, internaţionalizare, globalizare... Metodele tradiţionale de predare - evaluare nu mai provoacă învăţarea. Universitarii antrenaţi în formarea iniţială a profesorilor trebuie să elaboreze şi să dezvolte modele şi metodologii ale didacticilor disciplinelor, adaptate nevoilor elevului contemporan." ( Prof. univ. dr. Carmen Creţu)
     Prin transferul juridicului asupra literarului, s-a urmărit creşterea receptivităţii elevilor faţă de literatură. Mesajul capătă astfel relief şi putere de convingere, prin comunicarea lui sub formă de sentinţă rostită de la înălţimea unei instanţe judecătoreşti. Prin depoziţiile martorilor, profilul moral al personajului incriminat capătă un contur mai pregnant, iar celelalte personaje îşi impun mai puternic prezenţa, fie în calitate de victime, fie în calitate de complici ai celui aflat pe banca acuzării.
Cerc nr.3
Unităţi şcolare arondate:
            Şcoala nr.34 „Ion Simionescu" Iaşi
            Şcoala nr.9 „Elena Cuza" Iaşi
            Şcoala nr.39 „G. Călinescu" Iaşi
            Şcoala „Al.LCuza" Podu Iloaiei
            Şcoala Leţcani
            Şcoala Voineşti
            Şcoala Horleşti
            Şcoala Ţibana
            Şcoala Ţibăneşti
            Şcoala Tansa
            Şcoala Dagâţa
            Şcoala Bârnova
            Şcoala Dobrovăţ


    Responsabil de cerc:
Prof. Ioan CARNARIU   


1 comment:

Asteptam parerile si sugestiile dvs.